Kanun, yönetmelik, usul ve tebliğler

Kanunlar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

Yönetmelikler

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik 

- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik 

- Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

 

Usul ve Esaslar

Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Tezsiz Yüksek Lisans Programları Uygulama Esas Ve Usulleri

TÜBİTAK Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari Ve Mali Esaslar

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar

Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas Ve Usulleri

Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas Ve Usuller

Ders Yükü Tespiti Ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul Ve Esaslar

Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri İle Yardımcı Doçent, Doçent Ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usûl Ve Esaslar

Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar

 

Tebliğler

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğ (Sayı: 1) 

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğ (Sayı: 3)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2)

Taşınır Kod Listesi Genel Tebliğ (Sayı:2007/1) 


Başa Dön